Pārlekt uz galveno saturu

Atpakaļceļš

Sākums /

Par atlīdzības iekasēšanu, sadali, izmaksu

Kuriem autoriem ir tiesības saņemt atlīdzību par sava darba izmantošanu?

Katram autoram ir tiesības saņemt atlīdzību par sava darba izmantošanu, piemēram, par izstādīšanu publiskai apskatei, reproducēšanu, demonstrēšanu televīzijā utt.

Kā autoriem tiek izmaksāta atlīdzība?

Saskaņā ar Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma nosacījumiem autoriem atlīdzība ir izmaksājama proporcionāli viņu darbu izmantojumam. Pārvaldījuma izdevumus un citus atskaitījumus no ieņēmumiem no tiesību pārvaldības, kā arī šādu atskaitījumu maksimālo apmēru un veikšanas kārtību nosaka biedrības M.A.K. biedru sapulce. 

Vai visi no autortiesību izmantošanas iekasētie līdzekļi tiek izmaksāti autoriem?

No visiem ieņēmumiem, kas tiek iekasēti no tiesību pārvaldības, tiek atskaitīti ar kolektīvā pārvaldījuma administrēšanu saistītie izdevumi 25% apmērā.

Atlikušie 75% tiek izmaksāti autoriem proporcionāli viņu darbu izmantojumam, nomaksājot Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.

Cik bieži notiek autoratlīdzības izmaksa?

Atlīdzības izmaksa notiek vienu reizi gadā, ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā pēc tā finanšu gada beigām, kurā ieņēmumi no tiesību pārvaldības iekasēti.

Kā tiks noskaidroti autori, kuriem pienākas atlīdzība?

Vieglāk noskaidrot un sazināties būs ar tiem autoriem, kuri ar M.A.K. būs noslēguši kolektīvā pārvaldījuma līgumu.

Saskaņā ar līgumu ne vēlāk kā līdz katra kalendārā gada 30.aprīlim Autors rakstiski informē M.A.K. par savu aktuālo korespondences saņemšanas adresi vai e-pastu (elektroniskajai saziņai), uz kuru Autors vēlas saņemt informāciju par savu darbu izmantošanu, kā arī sadalītās un izmaksātās autoratlīdzības apmēru iepriekšējā kalendārā gada laikā.

Taču jebkurā gadījumā M.A.K. kā kolektīvā pārvaldījuma organizācija Latvijas vizuālās mākslas autorus pārstāv uz likuma pamata, un tāpēc gadījumos, ja autors nebūs noslēdzis līgumu ar M.A.K., bet atlīdzība par šī autora darbu būs iekasēta, M.A.K. savā mājas lapā www.makart.lv publiskos šo informāciju (ar lūgumu autoru atsaukties) un trīs gadu garumā centīsies autoru atrast, lai izmaksātu tam pienākošos iekasēto atlīdzību.

Kas notiks, ja 3 gadu laikā netiks atrasts autors, kuram pienākas atlīdzība?

Ja autors nav noskaidrots vai atrasts triju gadu laikā pēc tā finanšu gada beigām, kurā ieņēmumi no tiesību pārvaldības iekasēti, un kolektīvā pārvaldījuma organizācija ir veikusi autora atrašanai nepieciešamos pasākumus, attiecīgā atlīdzība proporcionāli tiks izmaksāta pārējiem organizācijas pārstāvētajiem autoriem.

Kādiem mērķiem vēl var tikt izmantotas biedrības iekasētās atlīdzības?

Biedrības pārstāvēto autoru interesēs, kā arī ievērojot organizācijas mērķus un uzdevumus (par biedrības mērķiem sīkāk skatīt šeit), M.A.K. var sniegt sociālos, kultūras vai izglītības pakalpojumus, finansējot tos no ieņēmumiem no tiesību pārvaldības.


Biedrība "Māksla. Autortiesības. Kultūrizglītība" ir autortiesību aizsardzības organizācija, kas gādā, lai mākslas darbu autori un mākslas zinātnieki saņemtu atlīdzību par darbu izmantošanu.

2017. gada 12. aprīlī Kultūras ministrija biedrībai "M.A.K." izsniedza atļauju veikt vizuālās mākslas autoru mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu.