Pārlekt uz galveno saturu

Atpakaļceļš

Sākums / Iegādāties licenci /

Izmantošanas veidi un nozares

Izmantošanas veidi

Publiskošana

Jebkura darbība, ar kuru tieši vai ar attiecīgas tehniskas ierīces palīdzību darbs tiek padarīts pieejams sabiedrībai.

Publicēšana

Darbība, ar kuras palīdzību autortiesību objektu kopijas ar autora piekrišanu kļūst pieejamas sabiedrībai, ievērojot nosacījumu, ka eksemplāru skaits apmierina sabiedrības saprātīgu pieprasījumu atbilstoši šā autortiesību objekta raksturam (par autortiesību objektu publicēšanu netiek uzskatīta dramatiska, muzikāli dramatiska darba vai muzikāla darba izpildīšana, audiovizuāla darba demonstrēšana, literāra darba publiska lasīšana, literāra vai mākslas darba raidīšana, mākslas darba demonstrēšana vai arhitektūras darba celtniecība).

Publisks izpildījums

Izņemot, ja tas notiek izklaides vietās, kafejnīcās, veikalos, viesnīcās un citās tamlīdzīgās vietās – priekšnesums, atskaņojums vai kā citādi tieši vai ar jebkuras tehniskas ierīces palīdzību vai procesa starpniecību veikts izmantojums, kas paredzēts vairākiem ar izmantojuma veicēju vai savstarpēji personīgi nesaistītiem sabiedrības locekļiem.

Izplatīšana

Darbība, ar kuru autortiesību objekta oriģināls vai kopija tiek pārdota vai citādi atsavināta.

Raidīšana

Translācija radio vai televīzijā jeb programmu izplatīšana publiskai uztveršanai (neietverot pakalpojumus pēc pieprasījuma). Programmu izplatīšana ir programmu nogādāšana līdz raidīšanas tehniskajiem līdzekļiem un raidīšana publiskai uztveršanai atklāta vai aizsargāta pakalpojuma veidā, izmantojot publiskos elektronisko sakaru tīklus, bet publiska uztveršana — iespēja uztvert elektroniskā plašsaziņas līdzekļa izplatīto programmu vai raidījumu katalogu bez atlīdzības vai par atlīdzību jebkurā vietā attiecīgās programmas izplatīšanas publisko elektronisko sakaru tīkla aptveršanas zonā.

Padarīt darbu pieejamu sabiedrībai

Darbības, kuru rezultātā darbs tiek padarīts pieejams sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tiem var piekļūt individuāli izraudzītā laikā un vietā, piemēram – publiskošana Internetā.

Noma un īre

Darījums, kurā izīrētājs vai iznomātājs piešķir otram līdzējam par maksu kādas lietas lietošanu.

Reproducēšana

utortiesību objekta vienas kopijas vai vairāku kopiju izgatavošana ar jebkuriem līdzekļiem jebkādā formā un mērogā, pilnībā vai daļēji, arī autortiesību objekta vai tā daļas īslaicīga vai pastāvīga uzglabāšana elektroniskā veidā, kā arī trīsdimensiju kopijas izgatavošana no divdimensiju objekta vai divdimensiju kopijas izgatavošana no trīsdimensiju objekta

Autortiesību objekta vienas kopijas vai vairāku kopiju izgatavošana ar jebkuriem līdzekļiem jebkādā formā un mērogā, pilnībā vai daļēji, arī autortiesību objekta vai tā daļas īslaicīga vai pastāvīga uzglabāšana elektroniskā veidā, kā arī trīsdimensiju kopijas izgatavošana no divdimensiju objekta vai divdimensiju kopijas izgatavošana no trīsdimensiju objekta.

Tulkošana

Mākslas zinātnieku (vizuālā māksla, kultūras vēsture, kultūras teorija, restaurācija) darbu pārtulkošana citā, no oriģinālvalodas atšķirīgā valodā.

Aranžēšana, dramatizēšana, ekranizēšana vai citāda pārveidošana

Autortiesību objekta pārveidošana ar attiecīgiem mākslinieciskiem līdzekļiem.

Biedrība MAK pārstāv autorus šādās nozarēs

Vizuālā māksla

Glezniecība, grafika, tekstilmāksla u.c.

Vizuāli plastiskā māksla

Tēlniecība, keramika, stikla māksla, instalācija u.c.

Dizains

Funkcionālais dizains, metāla dizains, vides māksla, interjers, modes māksla, apģērbu dizains, reklāmas, formas dizains, mākslinieciskā konstruēšana, telpa, koka izstrādājumu dizains, grafiskais dizains, juveliermāksla u.c.

Audio – vizuālā mediju māksla

Vizuālā komunikācija, scenogrāfija, dekorācijas, performance u.c.

Animācija, foto, ilustrācija, video, tipografika, datorgrafika un citi digitālo mediju darbi.

Dekoratīvi lietišķā māksla
Arhitektūras autordarbi

Telpiskie darbi, ainavu projekti, arhitektoniskie risinājumi, skices, rasējumi, modeļi u.c.

Mākslas zinātnieku darbu tulkojumi

Zinātnisko rakstu tulkojumi vizuālās mākslas, kultūras vēstures, kultūras teorijas, restaurācijas jomā u.c.

Aprēķināt cenu un iegādāties licenci

Biedrība "Māksla. Autortiesības. Kultūrizglītība" ir autortiesību aizsardzības organizācija, kas gādā, lai mākslas darbu autori un mākslas zinātnieki saņemtu atlīdzību par darbu izmantošanu.

2017. gada 12. aprīlī Kultūras ministrija biedrībai "M.A.K." izsniedza atļauju veikt vizuālās mākslas autoru mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu. Saskaņā ar izmaiņām normatīvajā regulējumā Kultūras ministrijas izsniegtās (kolektīvā pārvaldījuma organizācijām) atļaujas attiecībā uz retranslēšanu ir zaudējušas spēku ar 2018. gada 01. janvāri.